สัญลักษณ์ประจำชาติไทยและตรากระทรวง

(nation  identity)

คณะรัฐมนตรี โดยมติเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2544  ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ไว้ 3 ประการ  คือ

1. สัตว์ประจำชาติ  คือ  ช้างไทย Changthai  (Elephant  Elephas  Maximas

2. ดอกไม้ประจำชาติ คือ  ดอกราชพฤกษ์   (คูน)  Ratchapruek  (Cassia fistula  Linn)

3. สถาปัตยกรรมชาติ  คือ  ศาลาไทย  salathai (Pavilion)

ตรากระทรวง

         กฏสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 90 (พ.ศ.2544)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2478 กำหนดให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดสำหรับข้าราชการ   หรือเรียกง่าย ๆ ว่าตรากระทรวง  เป็นรูปดังต่อไปนี้

กระทรวง

รูปตรากระทรวง

สำนักนายกรัฐมนตรี 

รูปตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญ

กระทรวงการคลัง     รูปตราปักษาวายุภักษ์
กระทรวงการต่างประเทศ  รูปตราบัวแก้ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปตราพระพิรุณทรงนาค
กระทรวงคมนาคม รูปตราพระรามทรงรถ
กระทรวงพานิชย์  รูปตราพระวิสสุกรรม
กระทรวงมหาดไทย รูปตราราชสีห์
กระทรวงยุติธรรม   รูปตราพระดุลพ่าห์
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รูปตราปรมาณู เฟืองจักร และดวงอาทิตย์
กระทรวงศึกษาธิการ รูปตราเสมาธรรมจักร
กระทรวงสาธารณสุข  รูปตราคบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิง
กระทรวงอุตสาหกรรม   รูปตรานารายณ์เกษียรสมุทร
ทบวงมหาวิทยาลัย รูปตราวชิระ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รูปตราคันชั่งประดิษฐานหน้าพานรัฐธรรมนูญ
สำนักอัยการสูงสุด

รูปตราพระมหาพิชัยมงกุฏประดิษฐานเหนือพระแว่นสุริยกานต

์และตราชูรูปพระขรรค์รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รูปตรานิวเคลียร์ล้อมรอบด้วยอิเล็กตรอนและธรรมจักร
 ราชบัณฑิตยสถาน  รูปตรามหามุงกุฏเหนือพระขรรค์และหนังสือ
สำนักพระราชวังและสำนักราชเลขา รูปตรามุงกุฏและอุณาโลม
ราชบัณฑิตยสถาน 

รูปตรามหามุงกุฏเหนือพระขรรค์และหนังสือ

   
   

 

   [กลับไปหน้าแรก]

         

 

Copyright  16   november  2001

จัดทำโดย  

 

  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
ศรายุทธ บูรณ์เจริญ  : ผู้อำนวยการ srayudhb@hotmail.com , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
สาวิยะ  พันธ์ฤทธิ์  
บรรณารักษ์  sawiyap@chaiyo.com

ชนัญชิดา   ทองคำ  chida.cha@chaiyo.com
นงเยาว์   สมนาค  nmailto:samnaksripsa@catcha.com

ศักดิ์ชัย สาพิมพา