what.gif (4683 bytes) aniflower.gif (2347 bytes)aniflower.gif (2347 bytes)barslider.gif (11170 bytes)

 musica6.gif (538 bytes)  [ กลับไปหน้าแรกupdated.gif (1754 bytes)  

 

การทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกา      

 

     เมื่อผู้ใดได้รับความเดือดร้อน  หรือได้รับความไม่เป็นธรรม ก็ต้องดิ้นรน และแสวงหาความเป็นธรรมสำหรับตน  มีประเพณีมาแต่โบราณว่า  ถ้าราษฎรไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งที่บ้านเมือง หรือข้าราชการผู้มีหน้าที่ไม่ช่วย และละเลยหน้าที่  ราษฎรสามารถทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์  เพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อพระองค์  ในรัชการที่  4  ทรงประกาศไว้ว่า  พระมหากษัตริย์ต้องรับฎีกาของราษฎร  จะห้ามมิได้

    โดยระเบียบปฏิบัติ  ผู้ประสงค์ทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาต่อองค์พระมหากษัตริย์   ต้องทำหนังสือรายงานทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาส่งผ่านสำนักราชเลขาธิการ  ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานตรวจสอบพิจารณาผ่านนกองนิติการไปจนถึงการพิจารณาของคณะองคมนตรี  แต่บางครั้งราษฎรมักจะทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกาในโอกาสเฝ้า ฯ ในการเสด็จ ฯ ซึ่งจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเสียก่อน  ในกรณีนี้ ส่วนมากมักจะปกปิดไม่ยอมแจ้งเจ้าหน้าที่  เพราะแจ้งให้ทราบแล้วกลัวจะไม่ได้ทูลเกล้า ฯ ถวาย.

 

จัดทำโดย  

  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170  โทร. 044 - 569213
ศรายุทธ บูรณ์เจริญ  : ผู้อำนวยการ srayudhb@hotmail.com , srayudhb@mweb.co.th , srayudh@chaiyo.com
สาวิยะ  พันธ์ฤทธิ์  
บรรณารักษ์  sawiyap@chaiyo.com

ชนัญชิดา   ทองคำ  chida.cha@chaiyo.com
นงเยาว์   สมนาค  nsomnak@hotmail.com